معرفی مدیریت و پرسنل هتل آپارتمان خانه کارگر تبریز

ولی صمدی زنوز

(مدیریت داخلی)

سعید هدائی پور

(مسئول پذیرش)

مجید تقی زاده

(مسئول پذیرش)

 

زهرا طالبی

(خانه دار)

بیوک خانم ضوی

(خانه دار)

قربان حمل بر مجرد

(نگهبان روز)

قلی شکرپور

(نگهبان شب به صورت شیفت)

 

فریدون فروغ

(نگهبان شب به صورت شیفت)

time:0.18964505195618 memory usage:2 mb