اطلاعیه های مجتمع گردشگری - فرهنگی شهید امامی چمخاله
ردیفهای خزرولاله (با امکان ورود خودرودرداخل مجتمع ودارای پارکینگ داخلی)

ممنوعیت استفاده از دوچرخه شخصی

1398-03-30

میهمانان گرامی استفاده ازوسایل رکابیشخصی (دوچرخهو...) در محوطه مجتمع، بدون هماهنگی قبلی و اخذ مجوز از دفترپذیرش،مطلقاً ممنوعبوده و مشمولجریمهخواهد بود.

   
time:0.1654269695282 memory usage:4 mb