اطلاعیه ها

عدم افزایش قیمت سوئیت ها در سال 99

با توجه به شرایط خاص کشور به جهت انتشار کوید 19 ، و آثار منفی اقتصادی متاثر از آن، بنا به توصیه جناب آقای محجوب ، دبیر کل محترم مقرر گردید جهت مساعدت هرچه بیشتر به اعضای محترم ، در سال 1399 تمامی مجموعه های اقامتی تشکیلات خانه کارگر در سراسر کشور، ( علی رقم افزایش چشمگیر هزینه های جاری مجتمع ها ) از هرگونه افزایش قیمت در رزرو سوئیت ها خودداری نمایند

 

   
time:0.36597299575806 memory usage:2 mb