اطلاعیه ها

رزرو بازنشستگان

 

بازنشستگان محترمی که امکان حضور خانوادگی در مجتمع های گردشگری خانه کارگر را ندارند ( اعم از آقایان و خانم ها) می توانند به شرح ذیل با ورود به سایت رزرواسیون از مجتمع ها استفاده کنند.

داشتن کارت معتبر از اتحادیه پیشکسوتان

همراه داشتن دو نفر از بازنشستگان عضو اتحادیه

مبلغ پرداختی در سایت تنها متعلق به شخص رزرو کننده و دو نفر همراهان ذکر شده  بوده و مابقی همراهان باز نشسته  به شرط داشتن کارت اتحادیه پیش کسوتان و با رعایت سقف مجاز سوئیت  موظف به پرداخت هزینه همراه  در زمان پذیرش می باشند.

   
time:0.29503107070923 memory usage:4 mb