اطلاعیه ها

رزرو اردیبهشت ماه 1399

جهت رزرو استراحتگاه های خانه کارگر در اردیبهشت 1399:

ازساعت 10 صبح پنجم فروردین ماه  به صفحه کاربری خود در سامانه سرا مراجعه فرمایید.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه را داد، ازقطعی شدن رزرومطمئن شوید درغیراینصورت با وجود کسرمبلغ ازحساب شما، رزرونهایی نشده است.

   
time:0.16266703605652 memory usage:2 mb