اطلاعیه ها

رزرو آبان ماه 1398

جهت رزرو استراحتگاه های خانه کارگر درآبان ماه 1398:

ازساعت10 صبح اول مهرماه  به صفحه کاربری خود در سامانه سرا مراجعه فرمایید.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه را داد، ازقطعی شدن رزرومطمئن شوید درغیراینصورت با وجود کسرمبلغ ازحساب شما، رزرونهایی نشده است.

   
time:0.27542591094971 memory usage:2 mb