اطلاعیه ها

رزرو شهریور ماه 1398

جهت رزرو استراحتگاه های خانه کارگر در شهریور 1398:

ازساعت10 صبح  یکم مرداد ماه  به صفحه کاربری خود در سامانه سرا مراجعه فرمایید.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه راداد،ازقطعی شدن رزرومطمئن شویددرغیراینصورت باوجودکسرمبلغ ازحساب شما، رزرونهایی نشده است.

   
time:0.20577383041382 memory usage:2 mb