اطلاعیه ها

رزرو خرداد ماه 1399

جهت رزرو استراحتگاه های خانه کارگر در خرداد 1399:

ازساعت 10 صبح یکم اردیبهشت ماه  به صفحه کاربری خود در سامانه سرا مراجعه فرمایید.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه را داد، ازقطعی شدن رزرومطمئن شوید درغیراینصورت با وجود کسرمبلغ ازحساب شما، رزرونهایی نشده است.

   
time:0.40052199363708 memory usage:2 mb