اطلاعیه ها

رزرو دی ماه 1398

جهت رزرو استراحتگاه های خانه کارگر دردی ماه 1398:

ازساعت10 صبح دوم آذر ماه  به صفحه کاربری خود در سامانه سرا مراجعه فرمایید.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه را داد، ازقطعی شدن رزرومطمئن شوید درغیراینصورت با وجود کسرمبلغ ازحساب شما، رزرونهایی نشده است.

   
time:0.27225708961487 memory usage:2 mb