اطلاعیه ها

رزرو اردیبهشت ماه 1398

جهت رزرو استراحتگاه های خانه کارگر در اردیبهشت ماه 1398:

ازساعت10 صبح  7فروردین ماه  به صفحه کاربری خود در سامانه سرا مراجعه فرمایید.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه راداد،ازقطعی شدن رزرومطمئن شویددرغیراینصورت باوجودکسرمبلغ ازحساب شما، رزرونهایی نشده است.

   
time:0.35288286209106 memory usage:2 mb