اطلاعیه ها

رزرو مرداد ماه 1397

جهت رزرو استراحتگاههای خانه کارگر در مرداد ماه 1397:

ازساعت10صبح 2 تیرماه به صفحه کاربری خود در سامانه سرا مراجعه فرمایید.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه راداد،ازقطعی شدن رزرومطمئن شویددرغیراینصورت باوجودکسرمبلغ ازحساب شما، رزرونهایی نشده است