اطلاعیه ها

رزرو اسفند ماه 1398

جهت رزرو استراحتگاه های خانه کارگر در اسفند ماه 1398:

ازساعت 10 صبح یکم بهمن ماه  به صفحه کاربری خود در سامانه سرا مراجعه فرمایید.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه را داد، ازقطعی شدن رزرومطمئن شوید درغیراینصورت با وجود کسرمبلغ ازحساب شما، رزرونهایی نشده است.

   
time:0.37899017333984 memory usage:2 mb