اطلاعیه ها

رزرو شهریور ماه 1397

جهت رزرو استراحتگاههای خانه کارگر در شهریور ماه 1397:

ازساعت10صبح 1 مرداد ماه به صفحه کاربری خود در سامانه سرا مراجعه فرمایید.لازم به ذکراست فقط درصورتی که سایت اجازه دریافت معرفی نامه راداد،ازقطعی شدن رزرومطمئن شویددرغیراینصورت باوجودکسرمبلغ ازحساب شما، رزرونهایی نشده است