معرفی مدیریت و پرسنل هتل آپارتمان خانه کارگر تبریز

ولی صمدی زنوز

(مدیریت داخلی)

سعید دورایی پور

(مسئول پذیرش)

مجید تقی زاده

(مسئول پذیرش)

 

زهرا طالبی

(خانه دار)

بیوک خانم ضوی

(خانه دار)

قربان حمل بروجرد

(نگهبان روز)

قلی شکرپور

(نگهبان شب به صورت شیفت)

 

فریدون طبع شهروغ

(نگهبان شب به صورت شیفت)